Initiativtagare

Professor Arthur Caplan

Arthur Caplan, som är Mitty Professor i bioetik och rektor för NYU Grossman School of Medicine, USA, är en välkänd professor och forskare i medicinsk etik, och har publicerat många artiklar och är expert på etik inom transplantationsmedicin. Caplan är chef för Avdelningen för bioetik vid New York Univ. Langone Medical Center. Han var tidigare ordförande för Avdelningen för medicinsk etik och Sidney D. Caplan professor i bioetik vid University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine i Philadelphia.

Theresa Chu, Ordförande för UDCPFOH:s ledningskommitté

Theresa Chu är internationell människorättsadvokat och ordförande för ledningskommittén för den Universella förklaringen om bekämpande och förhindrande av organplundring. Sedan förföljelsen av Falun Gong började 1999 har hon försvarat offren pro bono, och hon är aktivt involverad i en rättsprocess för att väcka talan mot den tidigare kinesiske partiledaren Jiang Zemin och andra KKP-tjänstemän som är inblandade i brott som rör organplundring.

UDCPFOH startades gemensamt av fem frivilligorganisationer

Presentation

Med följande uttalanden uppmanar de initierande organisationerna härmed alla människor i världen att träda fram och stödja UDCPFOH:

  1. Andra världskriget drabbade mänskligheten med ohyggliga lidanden och förluster. Det drev också fram det internationella straffrättsliga systemet för att bestraffa barbariska kränkningar av de mänskliga rättigheterna som "folkmord", "tortyrbrott" och "brott mot mänskligheten", som erkänns som bland de allvarligaste brotten i internationell straffrätt. Grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortgår i ett klimat av hemlighetsmakeri och utan att stoppas, blir lätt förbisedda pga det politiska och ekonomiska inflytande som utövas av totalitära regimer. Följaktligen blir det ingen ände på död och outsägligt lidande. KKP:s plundring av organ, ett synnerligen djävulusiskt brott som drabbar miljontals människor, är en sådan grymhet.
  2. Under årens lopp har utredningsrapporter från internationella organisationer, människorättsgrupper och regeringar samt expertanalyser kommit fram till att det största antalet offer för organstöld är Falun Gong-utövare. Den oberoende "China Tribunal" som inrättades i London 2019 hävdade att dödandet av fångar för tagande av deras organ till transplantationer fortsätter i Kina, och att de främsta offren var fängslade Falun Gong-utövare och uigurer har bevisats bortom allt rimligt tvivel.
  3. De brott som begicks under andra världskriget ledde till att flera viktiga internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter antogs. Under 1900-talet, när krig och övergrepp förstörde mänskliga rättigheter, friheter och rättvisa, utformade det internationella samfundet i samförstånd, för att skydda grundläggande mänskliga rättigheter, deklarationer och internationella konventioner och implementerade dem runt om i världen. UDCPFOH stöder klart de grundläggande normer som representeras av de viktigaste internationella konventionerna om mänskliga rättigheter under de senaste 70 åren och använder dessa normer som vägledande principer. Dessa konventioner omfattar Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948), Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966), Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984), Konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin: Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin (1997) och Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ (2015).
  4. Organplundring används inte bara för att genomföra en "rensning" och ett folkmord på Falun Gong-utövare och etniska minoritetsgrupper, som uigurer, utan även för att göra enorma ekonomiska vinster. Dessa vinster härrör från själva organtransplantationen, liksom från transnationell organförsäljning, transplantationsturism och organförmedling. För att bekämpa och förhindra organstöld krävs därför samtidiga insatser på internationell och nationell nivå.
  5. På nationell nivå förklarar UDCPFOH att alla regeringar ska vidta nödvändiga lagstiftande och andra åtgärder för att kriminalisera organplundring i sin nationella lagstiftning för att strängt bestraffa dem som är ansvariga för detta brott, och att rättsväsendet ska inleda och säkerställa effektiva brottsutredningar och åtal av alla brott. De administrativa systemen i alla regeringar ska förbjuda inresa för alla som man vet direkt eller indirekt deltar i organplundring, avråda sin egen medicinska personal från att utbilda kinesiska läkare eller medicinsk personal i transplantationskirurgi och uppmana medicinska tidskrifter att avvisa publikationer om den "kinesiska erfarenheten" inom transplantationsmedicin och liknande. Samtidigt bör varje land öka allmänhetens medvetenhet om att organplundring är olagligt. UDCPFOH betonar det internationella samarbetet när det gäller insamling, analys och utbyte av relevant information om olagligt erhållna mänskliga organ och när det gäller utredning av övergrepp i samband med organplundring.