Inicjatorzy

Prof. hab. Arthur Caplan

Profesor habilitowany bioetyki, dyrektor NYU Grossman School of Medicine w Stanach Zjednoczonych Arthur Caplan jest znanym profesorem i badaczem etyki medycznej, autorem wielu publikacji i ekspertem z zakresu etyki w medycynie transplantacyjnej. Dr Caplan jest Kierownikiem Katedry Bioetyki w Langone Medical Center na Uniwersytecie Nowojorskim. Wcześniej był Kierownikiem Katedry Etyki Medycznej i Sidney D. Caplan Professor of Bioethics na Uniwersytecie Pensylwanii i Perelman School of Medicine w Filadelfii.

Theresa Chu, przewodnicząca Komitetu Sterującego UDCPFOH

Theresa Chu jest międzynarodowym prawnikiem zajmującym się prawami człowieka i przewodniczącą Komitetu Sterującego Powszechnej Deklaracji o Zwalczaniu i Zapobieganiu Grabieży Organów (UDCPFOH). Od początku prześladowań Falun Gong w 1999 roku, broniła ofiar na zasadzie pro bono i jest aktywnie zaangażowana w proces sądowy przeciwko byłemu szefowi KPCh Jiang Zeminowi i innym urzędnikom KPCh zaangażowanym w zbrodnie grabieży organów.

UDCPFOH zostało zainicjowane wspólnie przez pięć organizacji pozarządowych

Wstęp

Za pomocą następujących oświadczeń organizacje inicjujące niniejszym wzywają wszystkich ludzi na świecie do wystąpienia i wsparcia UDCPFOH:

  1. II wojna światowa dotknęła ludzkość nieodwracalnym udręczeniem i stratami. Doprowadziła również do tego, że międzynarodowy system sądownictwa karnego zaczął karać barbarzyńskie naruszenia praw człowieka jako „zbrodnię ludobójstwa”, „przestępstwo tortur” i „zbrodnię przeciwko ludzkości”, uznawane za jedne z najcięższych przestępstw przez międzynarodowe prawo karne. Rażące naruszenia praw człowieka utrzymują się w atmosferze tajemnicy i pozostają niezauważone, łatwo ignorowane przez wpływy polityczne i ekonomiczne wywierane przez reżimy totalitarne. W konsekwencji kolejne ofiary śmiertelne i nieopisane cierpienie nie mają końca. Jednym z takich okrucieństw jest grabież organów przez KPCh, najbardziej diaboliczna zbrodnia dotykająca miliony ludzi.
  2. Na przestrzeni lat raporty śledcze prowadzone przez organizacje międzynarodowe, grupy praw człowieka i rządy, a także analizy ekspertów stwierdzały, że największą liczbę ofiar przymusowego pobierania organów stanowią Falun Gong. Niezależny „Trybunał dla Chin” powołany w Londynie w 2019 roku stwierdził, że zabijanie zatrzymanych w celu pozyskania ich organów do przeszczepów trwa w Chinach, a do głównych ofiar zaliczono uwięzionych Falun Gong i Ujgurów, co zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość.
  3. Zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej spowodowały przyjęcie kilku ważnych konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka. W XX wieku, kiedy wojny i nadużycia niszczyły prawa człowieka, wolności i sprawiedliwość, społeczność międzynarodowa skonsolidowała swój konsensus w sprawie ochrony podstawowych praw człowieka w formie deklaracji i konwencji międzynarodowych i wdrożyła je na całym świecie. W UDCPFOH wyraźnie podtrzymane zostają podstawowe standardy reprezentowane w najważniejszych międzynarodowych konwencjach dotyczących praw człowieka w ciągu ostatnich 70 lat i wykorzystuje te standardy jako zasady przewodnie. Konwencje te obejmują Powszechną Deklarację Praw Człowieka (1948 r.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966 r.), Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1984 r.), Konwencję o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (1997 r.), oraz Konwencja Rady Europy przeciwko handlowi organami ludzkimi (2015 r.).
  4. Grabież organów jest nie tylko wykorzystywana do przeprowadzania „czystek” i ludobójstwa praktykujących Falun Gong i grup mniejszości etnicznych, takich jak Ujgurowie, ale również jest powiązana z uzyskiwaniem ogromnych zysków ekonomicznych. Zysk ten pochodzi z samego przeszczepu organów, jak również z międzynarodowego handlu organami, turystyki transplantacyjnej i pośrednictwa w sprzedaży organów. Dlatego też zwalczanie i zapobieganie grabieży organów wymaga wysiłków podejmowanych jednocześnie na szczeblu międzynarodowym i krajowym.
  5. Na poziomie krajowym w UDCPFOH stwierdzone zostaje, że wszystkie rządy podejmą niezbędne środki legislacyjne i inne, aby uznać grabież narządów za przestępstwo w ramach ich prawa krajowego, aby surowo karać osoby odpowiedzialne za to przestępstwo oraz że wymiar sprawiedliwości rozpocznie i zapewni skuteczne dochodzenie karne i ściganie wszelkich przestępstw. Systemy administracyjne wszystkich rządów powinny zakazać wstępu każdej osobie, o której wiadomo, że bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w grabieży organów, powinny zniechęcać własnych pracowników medycznych do szkolenia chińskich lekarzy lub personelu medycznego w zakresie chirurgii transplantacyjnej oraz powinny nakłaniać czasopisma medyczne do odrzucenia publikacji o „chińskich doświadczeniach” w zakresie medycyny transplantacyjnej i tym podobnych. W międzyczasie każdy kraj powinien zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat bezprawności grabieży organów. W UDCPFOH kładzie się nacisk na międzynarodową współpracę w zakresie zbierania, analizy i wymiany istotnych informacji o nielegalnie pozyskanych organach ludzkich oraz w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć związanych z grabieżą organów.