Initiativtakere

Professor Arthur Caplan

Arthur Caplan er en anerkjent professor og forsker innen medisinsk etikk, innehar Mitty-professoratet i medisinsk etikk og er direktør for NYU Grossman School of Medicine i USA. Han har omfattende publiseringer og er ekspert på etikken i transplantasjonsmedisin. Dr. Caplan er leder for avdelingen for bioetikk ved New York University Langone Medical Center. Han var tidligere leder for avdelingen for medisinsk etikk og Sidney D. Caplan-professor i bioetikk ved University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine i Philadelphia

Theresa Chu, Leder i styringskomitéen for UDCPFOH

Theresa Chu er en internasjonal menneskerettighetsadvokat og leder av styringskomiteen for «Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting» (UDCPFOH). Siden starten av forfølgelsen av Falun Gong i 1999 har hun forsvart ofrene på pro bono-basis og er aktivt involvert i rettssaker for å saksøke tidligere kinesiske partileder Jiang Zemin og andre KKP-tjenestemenn som er involvert i organhøstingsforbrytelser.

UDCPFOH er lansert i fellesskap avfem NGO initiativtakere:

Introduksjon

Med følgende uttalelser oppfordrer de initiativtakende organisasjonene herved alle mennesker i verden til å stå frem og støtte UDCPFOH:

  1. Andre verdenskrig påførte menneskeheten uopprettelig smerte og tap. Den tvang også det internasjonale strafferettssystemet til å straffe barbariske menneskerettighetsbrudd som "folkemord", "tortur" og "forbrytelse mot menneskeheten"; anerkjent som blant de alvorligste lovbruddene i internasjonal strafferett. Alvorlige menneskerettighetsbrudd vedvarer i et klima av hemmelighold og forblir fryktløst, lett ignorert gjennom politisk og økonomisk påvirkning fra totalitære regimer. Følgelig ser vi ingen ende på dødsfall og lidelser. KKP’s tvungen organhøsting er en av de mest djevelske forbrytelsene som påvirker millioner av mennesker.
  2. Gjennom årene har granskninger gjennomført av internasjonale organisasjoner, menneskerettighetsgrupper, regjeringer og ekspertanalyser konkludert med at den største gruppen av ofre for tvungen organhøsting er Falun Gong. Det uavhengige "Kina-tribunalet" etablert i London i 2019 hevdet at drapet på fanger for å få tak i organer til transplantasjoner, fortsetter i Kina, og at de primære ofrene inkluderer fengslede Falun Gong-utøvere og uigurer er bevist, utover enhver rimelig tvil.
  3. Krigsforbrytelsene begått under andre verdenskrig resulterte i vedtak av flere viktige, internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Da kriger og overgrep ødela menneskerettigheter, frihet og rettferdighet i løpet av det 20. århundre, konsoliderte det internasjonale samfunnet sin konsensus for å beskytte grunnleggende menneskerettigheter i form av erklæringer og internasjonale konvensjoner og implementerte dem rundt om i verden. UDCPFOH opprettholder kjerneprinsippene som er representert i de viktigste internasjonale konvensjonene om menneskerettigheter i løpet av de siste 70 årene og bruker disse som veiledende prinsipper. Disse konvensjonene inkluderer Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948), Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (1966), Konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (1984), Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og menneskeverd med hensyn til anvendelse av biologi og medisin: Konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin (1997), og EU-rådets konvensjon mot menneskehandel for organer (2015).
  4. Tvungen organhøsting brukes ikke bare til å gjennomføre en "rensing" og folkemord av Falun Gong-utøvere og etniske minoritetsgrupper, som uigurer, men er også involvert i å skaffe seg massiv økonomisk fortjeneste. En slik fortjeneste kommer fra selve organtransplantasjonen, så vel som transnasjonalt salg av organer, transplantasjonsturisme og organmegling. Derfor kreves det tiltak på både internasjonalt og nasjonalt nivå for å bekjempe og forhindre tvungen organhøsting.
  5. På nasjonalt nivå uttaler UDCPFOH at alle regjeringer må gjøre nødvendige lovgivningsmessige tiltak og andre tiltak for å kriminalisere tvungen organhøsting i henhold til deres nasjonale lover. Ansvarlige må straffes strengt for denne kriminaliteten. Rettsvesenet må sette i gang og sikre effektiv etterforskning og straffeforfølgelse av alle overtredelser. De administrative systemene til alle regjeringer skal hindre adgang for personer som er kjent for å direkte eller indirekte delta i tvungen organhøsting, fraråde egne medisinske fagpersoner fra å trene kinesiske leger eller helsepersonell innen transplantasjonskirurgi, og oppfordre medisinske tidsskrifter til å avvise publikasjoner om "kinesisk erfaring" innen transplantasjonsmedisin og lignende. Samtidig bør hvert land øke bevisstheten i befolkningen om ulovligheten av tvungen organhøsting. UDCPFOH legger vekt på et internasjonalt samarbeid om innsamling, analyse og utveksling av relevant informasjon om ulovlig ervervede menneskelige organer og om etterforskning av overgrep knyttet til tvungen organhøsting.