Laden Sie die UDCPFOH in Ihrer Sprache herunter

UNIVERSELL FÖRKLARING OM BEKÄMPANDE OCH FÖRHINDRANDE AV ORGANPLUNDRING

Inledning ENÄR den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna erkänner den inneboende värdigheten och lika och oförytterliga rättigheter hos alla medlemmar av människosläktet som grunden för frihet, rättvisa och fred i världen, och alla stater har förbundit sig att främja global respekt fö r och iakttagande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och alla stater har nått en gemensam uppfattning avseende dessa rättigheter och friheter, vilket är av största vikt för det fulla förverkligandet av denna utfästelse; ENÄR Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har lett till att varje stat som är part i denna Konvention åtar sig att inom sitt territorium respektera och garantera var och en som är underställd dess rättsskipning de rättigheter som erkänns i denna Konvention, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning, och den person som har plikter gentemot andra personer och till det samhälle han tillhör, har ett ansvar att sträva efter att främja och iaktta de rättigheter som erkänns däri; ENÄR det med tanke på Konventionen för skydd av mänskliga rättigheter och individens människovärde när det gäller tillämpningen av biologi och medicin: Konventionen gällande mänskliga rättigheter och biomedicin (1997, ETS Nr 164), samt Tilläggsprotokoll till Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin rörande transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung (2002, ETS Nr 186); ENÄR fritt, frivilligt och informerat medgivande ä r förutsättningen fö r etisk organdonation, och internationella medicinska organisationer fastställer att fångar som berövats sin frihet inte är i en sådan position att de kan ge ett fritt medgivande och att ta organ från fångar ä r ett brott mot etiska riktlinjer inom medicinen; ENÄR FN:s kommitté mot tortyr och FN:s särskilde rapportö r om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har uttryckt oro över de anklagelser om organplundring från fångar, och har uppmanat Folkrepubliken Kinas regering att öka sitt ansvarstagande och transparensen i sitt organ- transplantationssystem och straffa dem som bä r ansvaret för övergreppen; ENÄR Folkrepubliken Kinas regering inte nöjaktigt har redogjort för källorna till organ när informationen har begärts av Manfred Nowak, tidigare FN:s särskilde rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; ENÄR det med tanke på att målet med Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ är att förhindra och kämpa mot att avlägsnandet sker utan ett fritt, informerat och specifikt medgivande från den levande eller avlidna donatorn, eller, i fallet med den avlidna donatorn, att det sker utan att avlägsnandet har godkänts enligt inhemsk lag, samt att, genom att kriminalisera vissa handlingar, skydda offrens rättigheter såväl som underlätta nationellt och internationellt samarbete rörande aktioner mot handel med mänskliga organ; ENÄR en internationell, oberoende tribunal, Kinatribunalen, bildad å r 2019 i London med Sir Geoffrey Nice QC – som arbetade vid Internationella brottstribunalen för det forna Jugoslavien och ledde åtalet mot Slobodan Milosevic – som ordförande har fastslagit att dödandet av fångar i Kina för organtransplantation fortgår, och att offren omfattar fängslade följare av den andliga metoden Falun Gong, och att brott mot mänskligheten gentemot Falun Gong och uigurer har bevisats bortom allt rimligt tvivel; MED INSIKT OM att fö r att effektivt bekämpa och förhindra brott mot mänskligheten genom organplundring bör ett nära internationellt samarbete uppmuntras. Artikel 1 (1) Människor föds fria och är jämlika i värdighet och rättigheter. De har begåvats med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap. (2) Alla har rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 2 (1) Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som anges i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller annan status. (2) Ingen åtskillnad skall göras utifrån den politiska, juridiska eller internationella status som landet eller territoriet som en individ hör till har, vare sig det är oberoende, ett förvaltarskapsområde, icke självstyrt eller om dess suveränitet ä r på annat sätt begränsad. Artikel 3 (1)Alla har rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt omfattar friheten att byta religion eller tro, och friheten att endera enskilt eller tillsammans med andra och offentligt eller privat, utöva sin religion eller tro i undervisning, utövande, tillbedjan och observans. (2) Att döda utsatta fångar i syfte att skörda och sälja deras organ för transplantation ä r ett oerhört och oacceptabelt brott mot den grundläggande rätten till liv. Artikel 4 Alla regeringar skall bekämpa och förhindra organplundring genom att kriminalisera vissa handlingar och underlätta att organplundring leder till åtal både på nationell och internationell nivå . Artikel 5 (1) Alla regeringar skall vidtaga nödvändiga juridiska och andra åtgärder för att införa som en straffbar handling i landets lag, när den begås avsiktligt, avlägsnandet av mänskliga organ från levande eller avlidna donatorer där avlägsnandet utförs utan ett fritt, informerat och specifikt medgivande från den levande eller avlidna donatorn, eller, gällande avlidna donatorer, utan att avlägsnandet tillåts av landets lagar. (2) Varje organdonator skall ge sitt skriftliga medgivande till donationen. Dessa medgivanden skall Tinnas tillgängliga fö r granskning av internationella människorättstjänstemän. Artikel 6 Alla regeringar skall vidtaga nödvändiga juridiska och andra åtgärder, i enlighet med rättsprinciperna i landets lagar, fö r att säkerställa effektiv brottsutredning och å tal mot brott för att kunna bekämpa och förhindra organplundring i enlighet med relevanta tillämpliga internationella konventioner. Artikel 7 Alla regeringar skall i största möjliga utsträckning samarbeta med varandra, i enlighet med relevanta tillämpliga internationella konventioner, regionala instrument och arrangemang som överenskommits på grundval av en enhetlig och ömsesidig lagstiftning och deras inhemska lagar i avsikt att undersöka eller vidtaga rättsliga åtgärder rörande brotten fö r att bekämpa och förhindra organplundring i enlighet med relevanta tillämpliga internationella konventioner. Artikel 8 Alla regeringar skall uppmana partistaten Kina att upphöra med förtrycket, fängslandena och misshandeln av Falun Gong-utövare och alla andra samvetsfångar; att upphöra med organplundring från alla fångar; att öppna alla interneringscenter och läger för en fri och oberoende internationell undersökning av brottet organplundring. Artikel 9 Alla regeringar skall (1) uppmana yrkesverksamma inom medicin att aktivt avråda sina patienter från att resa till Kina fö r transplantationskirurgi; (2)uppmana yrkesverksamma inom medicin att inte erbjuda utbildning inom transplantationskirurgi eller erbjuda samma utbildning i sina länder till kinesiska läkare eller personal; (3) uppmana medicintidskrifter att avslå publicering av den ”kinesiska erfarenheten” inom transplantationsmedicin; (4) inte utfärda visum till kinesiska yrkesverksamma inom medicin som efterfrågar utbildning i organ- eller vävnadstransplantation utomlands; (5) inte delta i kinesiska lä kares internationella seminarier, symposier eller konferenser inom området transplantation och transplantationskirurgi. Artikel 10 Alla regeringar skall utfärda inreseförbud för alla som man vet direkt eller indirekt deltar i organplundring. Artikel 11 Varje land eller rättskipningsområde skall tillförsäkra patienter en jämlik tillgång till transplantationstjänster; samla, analysera och på ett effektivt sätt utbyta information som har att göra med mänskliga organ som erhållits på illegalt sätt i samarbete med alla berörda myndigheter, förse sjukvårdspersonal och berörda tjänstemän med information och förstärka deras utbildning. Artikel 12 Varje land eller rättskipningsområde bör främja kampanjer fö r att hö ja medvetenheten om att organplundring är olaglig. Artikel 13 Genomförandet av åtgärderna i denna Förklaring skall ske utan diskriminering av någon som helst orsak, såsom kön, hudfärg, språk, ålder, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till minoritetsgrupp, egendom, börd, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller annan status. 16 September 2021