Laden Sie die UDCPFOH in Ihrer Sprache herunter

VŠEOBECNÁ DEKLARACE O POTÍRÁNÍ A PREVENCI NUCENÝCH ODBĚRŮ ORGÁNŮ

Preambule VZHLEDEM K TOMU, že Všeobecná deklarace lidských práv uznává přirozenou důstojnost a rovná a nezcizitelná práva všech členů lidské rodiny jako základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě, a že se všechny státy zavázaly podporovat všeobecné uznávání a dodržování lidských práv a základních svobod, a že dosáhly shodného chápání těchto práv a svobod, což má nesmírný význam pro řádné splnění tohoto závazku; VZHLEDEM K TOMU, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech má na zřeteli, že každý stát, který je smluvní stranou tohoto Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a jednotlivcům podléhajícím jeho jurisdikci, a to bez jakéhokoliv rozlišování dle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení, a že jednotlivec mající povinnosti k jiným lidem a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu; VZHLEDEM K Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (1997, ETS č. 164) a Dodatkovému protokolu kÚmluvě o lidských právech a biomedicíně vztahující se k transplantacím orgánů a tkání lidského původu (2002, ETS č. 186); VZHLEDEM K TOMU, že svobodný, dobrovolný a informovaný souhlas je předpokladem etického dárcovství orgánů; že mezinárodní lékařské organizace uvádějí, že vězni zbaveni své svobody nejsou schopni dát svobodný souhlas, a že praxe získávání orgánů od vězňů je porušením etických zásad v lékařství; VZHLEDEM K TOMU, že Výbor OSN proti mučení a zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání vyjádřili znepokojení nad obviněními, která se týkají odebírání orgánů vězňům, a že vyzvali vládu Čínské lidové republiky, aby zvýšila odpovědnost a transparentnost svého systému transplantací orgánů, a potrestala osoby odpovědné za toto zneužívání; VZHLEDEM K TOMU, že vláda Čínské lidové republiky na žádost Manfreda Nowaka, bývalého zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, neposkytla dostatečné informace o zdrojích orgánů; VZHLEDEM K TOMU, že cílem Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány je prevence a potírání případů, kdy je odběr proveden bez svobodného, informovaného a konkrétního souhlasu žijícího nebo zemřelého dárce, či v případě zemřelého dárce, aniž by byl odběr povolen dle vnitrostátních právních předpisů, a to zajištěním trestnosti určitých činů, a že cílem je chránit práva obětí, stejně jako usnadnit národní a mezinárodní spolupráci na opatřeních, která zamezují obchodování s lidskými orgány; VZHLEDEM K TOMU, že v roce 2019 Čínský tribunál, jakožto mezinárodní nezávislý soud zřízený v Londýně, jemuž předsedá sir Geoffrey Nice QC, který působil u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a vedl stíhání Slobodana Miloševiče, dospěl k závěru, že v Číně pokračuje zabíjení vězňů za účelem transplantace orgánů, a že mezi hlavní oběti patří uvěznění stoupenci duchovní disciplíny Falun Gong, a že páchání zločinů proti lidskosti na hnutí Falun Gong a Ujgurech bylo nade vší pochybnost prokázáno; UZNÁVAJÍCE, že pro účinné potírání a prevenci zločinů proti lidskosti, které jsou páchány prostřednictvím nucených odběrů orgánů, je třeba podporovat úzkou mezinárodní spolupráci. Článek 1 (1) Lidé se rodí svobodní a rovni co do důstojnosti a práv. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a měli by se k sobě chovat v duchu bratrství. (2) Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Článek 2 (1) Každý člověk má nárok na všechna práva a svobody, které jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a to bez rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. (2) Nelze rozlišovat na základě politického, jurisdikčního nebo mezinárodního statusu země nebo území k němuž osoba náleží, ať už se jedná o zemi či území, která jsou nezávislá, svěřenecká, nesamosprávná nebo s jakýmkoliv jiným omezením svrchovanosti. Článek 3 (1) Každý má právo na svobodu smýšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své vyznání či víru a svobodu projevovat své náboženství nebo víru prostřednictvím výuky, náboženských úkonů, konání pobožností a dodržování obřadů, a to samostatně či ve společenství, veřejně nebo soukromě. (2) Zabíjení zranitelných vězňů kvůli odběru a prodeji jejich orgánů k transplantačním účelům je nehorázným a nepřípustným porušením základního práva na život. Článek 4 Všechny vlády musí potírat nucené odběry orgánů a předcházet jim tím, že zajistí trestnost určitých činů, a na národní i mezinárodní úrovni usnadní trestní stíhání za nucené odběry orgánů. Článek 5 (1) Všechny vlády přijmou nezbytná legislativní a jiná opatření, aby v souladu se svým vnitrostátním právem kriminalizovaly úmyslný odběr lidských orgánů od žijících nebo zemřelých dárců, pokud je odběr proveden bez svobodného, informovaného a konkrétního souhlasu žijícího nebo zemřelého dárce, či v případě zemřelého dárce, aniž by byl odběr povolen dle vnitrostátních právních předpisů. (2) Každý dárce orgánu by měl s darováním orgánu za účelem transplantace písemně souhlasit. Tyto souhlasy by měly být dostupné k nahlédnutí mezinárodním úředníkům pro lidská práva. Článek 6 Všechny vlády přijmou nezbytná legislativní a jiná opatření, aby zajistily účinné vyšetřování a stíhání trestných činů za účelem potírání a prevence nucených odběrů orgánů, a to v souladu se zásadami svých vnitrostátních právních předpisů a ve shodě spříslušnými platnými mezinárodními dohodami. Článek 7 Všechny vlády budou, v souladu s příslušnými platnými mezinárodními dohodami a regionálními nástroji i ujednáními sjednanými na základě jednotných či recipročních právních předpisů a svého vnitrostátního práva, v co nejširší míře vzájemně spolupracovat při vyšetřování trestných činů a průběhu trestních řízení, s cílem potírat nucené odběry orgánů a předcházet jim v souladu s mezinárodními úmluvami. Článek 8 Všechny vlády musí naléhavě vyzvat Čínu, jakožto stát jedné strany, aby ukončila represe, věznění a špatné zacházení s praktikujícími hnutí Falun Gong a ostatními vězni svědomí; aby ukončila nucené odebírání orgánů všem vězňům; aby otevřela všechna zadržovací střediska a tábory, a to za účelem svobodného a nezávislého mezinárodního vyšetřování zločinu nucených odběrů orgánů. Článek 9 (1) Všechny vlády musí naléhavě vyzvat zdravotníky, aby aktivně odrazovali své pacienty od návštěvy Číny za účelem transplantačního zákroku; (2) Všechny vlády musí naléhavě vyzvat zdravotníky, aby neposkytovali školení v oblasti transplantační chirurgie, nebo aby neposkytovali tato školení ve svých zemích čínským lékařům či zdravotnickému personálu; (3) Všechny vlády musí naléhavě vyzvat lékařské časopisy, aby odmítaly publikace o „čínských zkušenostech“ v transplantační medicíně; (4) Žádné vlády nesmí vydávat víza čínským zdravotníkům, kteří se chtějí v zahraniční vzdělávat v oblasti transplantace orgánů nebo tělesných tkání; (5) Příslušníci žádné vlády se nesmí účastnit mezinárodních seminářů, sympozií nebo konferencí čínských lékařů v oblasti transplantací a transplantační chirurgie. Článek 10 Všechny vlády zakážou vstup veškerým osobám, o nichž je známo, že se přímo nebo nepřímo podílejí na nucených odběrech orgánů. Článek 11 Každá země nebo jurisdikce by měla zajistit spravedlivý přístup pacientů k transplantačním službám; ve spolupráci se všemi příslušnými úřady by měla dostatečně shromažďovat, analyzovat a sdílet informace týkajíc se nezákonně získaných lidských orgánů a poskytovat zdravotníkům i příslušným úředníkům informace za účelem posílení jejich odborné přípravy. Článek 12 Každá země nebo jurisdikce by měla podporovat osvětové kampaně týkající se nezákonnosti nucených odběrů orgánů. Článek 13 Realizace ustanovení této deklarace nesmí být provázena jakoukoliv diskriminací na základě pohlaví, rasy, barvy, jazyka, věku, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, zdravotnímu postižení nebo jinému postavení. 26. září 2021