Iniciátoři

Profesor Arthur Caplan

Profesor bioetiky Mitty, ředitel Grossmanovy lékařské fakulty Newyorské univerzity, USA Arthur Caplan je uznávaným profesorem a výzkumníkem v oblasti lékařské etiky, který hojně publikuje a je odborníkem na téma etiky v transplantační medicíně. Dr. Caplan je vedoucím oddělení bioetiky na New York Univ. Langone Medical Center. V minulosti vedl oddělení lékařské etiky a byl profesorem bioetiky Sidneyho D. Caplana na Perelmanově lékařské fakultě Pensylvánské univerzity ve Filadelfii.

Theresa Chu, předsedkyně řídícího výboru UDCPFOH

Theresa Chu je mezinárodní právnička v oblasti lidských práv a předsedkyně řídicího výboru Univerzální deklarace o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci. Od počátku pronásledování Falun Gongu v roce 1999 obhajuje oběti pro bono (dobrovolně a bezplatně nebo za sníženou cenu). Aktivně se podílí na soudních sporech s cílem podat žalobu na bývalého šéfa čínské strany Ťiang Ce-mina a další představitele KS Číny zapojené do zločinů odebírání orgánů.

UDCPFOH je iniciována společněpěti iniciujícími nevládními organizacemi:

Úvod

Následujícími prohlášeními iniciující organizace tímto vyzývají všechny lidi na světě, aby vystoupili a podpořili UDCPFOH:

  1. Druhá světová válka zasáhla lidstvo nenapravitelným utrpením a ztrátou. Podnítila také mezinárodní trestní soudnictví k potrestání barbarského porušování lidských práv jako „zločinu genocidy“, „zločinu mučení“ a „zločinu proti lidskosti“, které mezinárodní trestní právo uznává jako jedny z nejzávažnějších trestných činů. Hrubé porušování lidských práv přetrvává v atmosféře utajení a zůstává nezastaveno, snadno ignorováno politickými a ekonomickými vlivy totalitních režimů. V důsledku toho další úmrtí a nevýslovné utrpení neberou konce. Jedním z takových zvěrstev je nucené odebírání orgánů ze strany KS Číny, což je nejďábelštější zločin s dopadem na miliony lidí.
  2. V průběhu let dospěly vyšetřovací zprávy mezinárodních organizací, lidskoprávních skupin a vlád i odborné analýzy k závěru, že největší počet obětí nucených odběrů orgánů tvoří Falun Gong. Nezávislý „Čínský tribunál“ zřízený v Londýně v roce 2019 tvrdil, že zabíjení zadržených za účelem získání jejich orgánů k transplantacím v Číně pokračuje a že mezi hlavní oběti patří věznění Falun Gongu a Ujgurové, bylo prokázáno nade vší pochybnost.
  3. Zločiny spáchané během druhé světové války vedly k přijetí několika důležitých mezinárodních úmluv o lidských právech. V průběhu 20. století, kdy války a zneužívání ničily lidská práva, svobody a spravedlnost, mezinárodní společenství upevnilo svůj konsenzus o ochraně základních lidských práv v podobě deklarací a mezinárodních úmluv a provádělo je po celém světě. UDCPFOH se jasně hlásí k základním standardům, které představují nejdůležitější mezinárodní úmluvy o lidských právech za posledních 70 let, a používá tyto standardy jako hlavní zásady. Mezi tyto úmluvy patří Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966), Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1984), Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (1997) a Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (2015).
  4. Nucené odběry orgánů slouží nejen k provádění „čistek“ a genocidy praktikujících Falun Gongu a etnických menšin, jako jsou Ujgurové, ale podílejí se také na získávání obrovského ekonomického zisku. Takový zisk plyne ze samotné transplantace orgánů, jakož i z nadnárodního prodeje orgánů, transplantační turistiky a zprostředkování obchodu s orgány. Boj proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevence proto vyžaduje úsilí na mezinárodní i národní úrovni současně.
  5. Na národní úrovni UDCPFOH vysvětluje, že všechny vlády musí přijmout nezbytná legislativní a jiná opatření, aby v rámci svého vnitrostátního práva kriminalizovaly nucené odběry orgánů a přísně trestaly osoby odpovědné za tento zločin, a že soudní orgány musí zahájit a zajistit účinné trestní vyšetřování a stíhání všech trestných činů. Správní systémy všech vlád zakážou vstup na území všech zemí všem osobám, o nichž je známo, že se přímo či nepřímo podílejí na nucených odběrech orgánů, odradí své vlastní zdravotníky od školení čínských lékařů nebo zdravotnického personálu v transplantační chirurgii a vyzvou lékařské časopisy, aby odmítaly publikace o „čínských zkušenostech“ v transplantační medicíně apod. Zároveň by každá země měla zvýšit povědomí veřejnosti o nezákonnosti nucených odběrů orgánů. UDCPFOH klade důraz na mezinárodní spolupráci při shromažďování, analýze a výměně relevantních informací o nezákonně získaných lidských orgánech a při vyšetřování zneužívání v souvislosti s nucenými odběry orgánů.